Deltakende metoder

Metodene som er valgt i Sunt og sant egner seg godt for å få i gang samtaler om etiske spørsmål som angår ungdoms hverdag. Vi skal snakke både sunt og sant om livet.

Troverdighet

Å fortelle ungdommer hva de skal tro, mene og gjøre, kan være en lite hensiktsmessig tilnærming til etikk. Ungdom kan oppleve lederen lite troverdig hvis man kun presenterer lettvinte svar på kompliserte spørsmål. Å få presentert ulike argumenter for og mot gir større troverdighet. Ungdommer må oppleve at de har kommet frem til sine standpunkter selv, for at det skal ha varig betydning for valgene de tar senere i livet. Lederne har stor påvirkning, og må være varsom med å bestemme for dem hva de skal mene om vanskelige spørsmål. Hvilket tema en velger ut til samtale, og vinklingen på temaet, er én måte å påvirke på. Vi skal være åpne om vår makt som ledere og være ærlige på våre intensjoner om å påvirke i en retning. Det skaper trygghet.

Mangfold av meninger

Lederne legger sterke føringer for hvilke standpunkter som er tillatt å ha i en samtale, og hva det er lov å snakke om i gruppen. En må etterstrebe å åpne for mangfoldet av erfaring og meninger hos ungdommene. En reell mulighet til å være uenig med andre uten å få negative reaksjoner, er en viktig forutsetning for å få til en samtale med egen refleksjon. Ungdommene må utfordres til å forsvare standpunktene sine, og møtes med saklige motargumenter.

Utfordrende aktiviteter

Aktivitetene i materiellet er ment å skape refleksjon hos den enkelte, og som et utgangspunkt for samtale. Aktivitetene kan berøre sårbare og viktige ting hos ungdommene, og må derfor brukes med respekt og varsomhet. Det er ikke noe man skal tulle og tøyse med. Deltakende metoder er utfordrende både for deltakerne og lederne, fordi utfallet av aktivitetene ikke lar seg kontrollere. Derfor er det noen temaer som det er lagt opp til at kun lederen skal snakke om, uten at det er lagt opp til samtale om det.